Príjemný deň. Táto webová stránka viac nebude aktualizovaná.
Jej doterajší obsah som presunul na môj nový web: martinlajprik.sk.
Pozývam vás, aby ste sa tam presunuli tiež.
Vaše členstvo v MindLimits klube si môžete presunúť prihlásením do členskej zóny a kliknutím na unikátny odkaz.
Teším sa na vás.

Obchodné podmienky

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Tranzformácia.sk s.r.o.

IČO: 51 813 823

Prevádzka: Telefón: +421 940 626 363

Email: martin@tranzformacia.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, Bratislava, 820 07

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02 / 582 721 72, 02 / 582 721 04 fax č.: 02 / 582 721 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Všeobecné zmluvné podmienky používania služby pri platení platobnou kartou

Pozorne si prečítajte všeobecne zmluvné podmienky. Tým, že využívate služby na webových stránkach potvrdzujete, že súhlasíte so zverejnenými podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nemáte právo na využívanie služieb na webových stránkach a po telefóne.

Využívaním služieb na webových stránkach potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 18 rokov. Služby môžu využívať len plnoleté osoby, ktoré sú oprávnené uzatvoriť zmluvy a vykonať právne kroky.

1. Uzatvorenie zmluvy
Zákazník, ktorý využije službu, súhlasí s každým bodom podmienok zverejnených na webových stránkach v čase využitia služby. Zmluva vzniká medzi Tranzformácia.sk s.r.o., sídlo: Koceľova 15, Bratislava, 82108, IČO: 51 813 823 (ďalej len TRANZFORMÁCIA) a medzi zákazníkom. TRANZFORMÁCIA má právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť, a to bez povinnosti informovania zákazníka. Nová verzia podmienok je však vždy zverejnená na webových stránkach. Preto je na zákazníkovi, aby si ich občas znova prečítal.

2. Priebeh vykonávania služby
TRANZFORMÁCIA funguje ako portál, ktorý poskytuje služby online a offline hypnózy. Možnosti poskytovaných služieb sú neobmedzené, hlavné gro služieb pomoc pri chudnutí, zlepšení sebavedomia, pomoc s ukončením fajčenia a iné služby uvedené na tomto portáli.

Zákazník si na stránke vyberie službu o ktorú má záujem, vyplní kontaktný formulár. Následne ho kontaktuje TRANZFORMÁCIA a dohodne si zo zákazníkom termín online alebo osobného stretnutia. Zákazník si vyberá službu slobodne a na vlastné riziko, TRANZFORMÁCIA nezodpovedá za zdravotný stav zákazníka. Poskytované služby slúžia len na rozvoj osobnosti, TRANZFORMÁCIA neposkytuje terapiu a ani liečenia.

Zoznam poskytovaných služieb:

 • a) Chudnutie hypnózou a redukcia hmotnosti
 • b) Stop fajčeniu
 • c) Nezastaviteľné sebavedomie
 • d) Online hypnóza
 • e) Hypnotické Sebavedomie


Úkony potrebné vykonať pred využitím Služby:
a) Registrácia:
Zákazník je ešte pred využitím služby na https://tranzformacia.sk/ povinný vyplniť kontaktný formulár na našich webových stránkach. Pri registrácii je povinný zadať:

- Osobné údaje
- Meno
- Kontakt: telefónne číslo, e-mail,

Zákazník sa môže registrovať len v tom prípade, že súhlasí so spracovaním jeho uvedených osobných údajov. Pričom v prípade nevyplnenia niektorých alebo všetkých údajov, je registrácia neúspešná a zákazník nemá právo na využitie služby.


b) Platba za služby
Po vyplnení kontaktného formuláru alebo po ktoromkoľvek neskoršom kontakte bude TRANZFORMÁCIA informovať zákazníka o cenách a ponukách konkrétnych balíčkov hypnózy online a offline. Zákazník je presmerovaný do e-shopu kde vyplní fakturačné údaje a vyberie si pre seba najvhodnejší balíček a následne uhradí sumu za zvolenú službu prostredníctvom platobnej brány gopay.


3. Cena Služieb
Zákazník uhradí cenu jednotlivých balíčkov hypnózy online a offline pred využitím Služby, ceny sú uvedené na portáli v časti produkty a služby.

4. Ochrana osobných údajov

TRANZFORMÁCIA sa zaväzuje, že nenahrá žiadnu informáciu o údajoch platobnej karty. Okrem 4 posledných číslic nebudú tieto informácie pre TRANZFORMÁCIA po zadaní informácií viditeľné.

a) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

b) Zákazník vyjadruje súhlas s nahrávaním na audio a video prijímače. Tento súhlas je možné písomne odvolať zaslaním na sídlo TRANZFORMÁCIA uvedené na podstránke kontakt.

c) Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

d) Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pri svojej registrácii vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

e) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

f) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

g) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

h) Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

ch) Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

i) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

j) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

k) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

l) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu,

m) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

n) Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

o) Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa ZnOOÚ,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

p) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

r) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

s) Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 4.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

t) Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

u) Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

v) Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

w) Obmedzenie práv kupujúceho predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.


5. Zodpovednosť za kvalitu a obsah poskytovaných služieb

TRANZFORMÁCIA nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnuté služby. Vďaka vstupným telefonickým konzultáciám začínate s TRANZFORMÁCIA pracovať vtedy a za takých podmienok, ktoré Vám zaistia zmenu. S klientmi udržiavame dlhodobý kontakt a zaujíma nás ich spokojnosť.6. Odškodnenie zákazníka
Zákazník má právo na odškodnenie

Zákazník má právo na odškodnenie, a to iba v prípade technického problému týkajúceho sa Služby poskytovanej od TRANZFORMÁCIA.
Odškodnený bude peňažnou formou alebo formou kompenzácie. Odškodnenie Zákazníka upravuje predošlá dohoda medzi zákazníkom a TRANZFORMÁCIA. Výška odškodnenia závisí od výšky neposkytnutej Služby, nemôže však znamenať celkovú cenu zakúpenej Služby.

 

>